เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
info งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

หน้าที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย (4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสถิติปฏิบัติงาน 1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 2. การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง 3. จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5. จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร ด้านการสนับสนุน 1. ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน 2. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ การให้บริการ 1. บริการน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน

account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ