เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด (สันนิบาตเกมส์) ครั้งที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีสมเด็จ โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ และให้เกิดความสามัคคี ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จังหวัดมหาสารคาม
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคักเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2567-2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2566 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo การประชุม เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 119 รายการ) 1 2 3 4 5 6