เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานการเจ้าหน้าที่
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติในการลงเวลาและการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 556/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 490/2565 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ครึ่งปีหลัง (1เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 491/2565 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 518/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1