messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
e รายงานการดำเนินการจัดส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานปริมาณน้ำฝน ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานการดำเนินการจัดส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
แผนการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านโคกข่า หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสมเด็จ
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การใช้รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โครงการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภัยแล้ง/อัคคีภัย) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภัยแล้ง/อัคคีภัย) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
คู่มือปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1