messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.ง.1) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
หนังสือขอผ่อนชาระค่าภาษีป้ายตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5)
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภ.ป.4
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
คำร้องแจ้งปลดป้าย-เปลี่ยนแปลงป้าย
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 31,32 พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
หนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.ง.1) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกในแบบพิมพ์เพื่อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1