messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle สารจากนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
เรียน พี่น้องตำบลศรีสมเด็จที่เคารพทุกท่าน ผมนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสมเด็จขึ้นในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่างสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จมาแสดงให้ประชาชนทราบ ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลศรีสมเด็จในด้านต่างๆ ภายใต้การพัฒนาตำบลศรีสมเด็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจ กระผมพร้อมทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลศรีสมเด็จของเราจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป