messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายกฤษดา เมาะราษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
จ.ส.อ.อัศวิน สาไชยันต์
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน
นายคณินทร์ อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายยงยุทธ พรมโนภาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายชัยยงค์ จุรุฑา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนันทวิทย์ มูลสูตร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวินัย พันทะเสริม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายไตรรงค์ ศรีสุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนศักดิ์ วินิจบุตร
จ้างเหมาบริการ
นายชู จันทกันยา
จ้างเหมาบริการ