เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายชัยฤทธิ์ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษดา เมาะราษี
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นายคณินทร์ อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายยงยุทธ พรมโนภาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายชัยยงค์ จุรุฑา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนันทวิทย์ มูลสูตร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 099-475-6673
นายวินัย พันทะเสริม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนศักดิ์ วินิจบุตร
จ้างเหมาบริการ