เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด : วันนี้ (9/5/65) เวลา 09.30 น.นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ (นายก อปท./ปลัด อปท.) ณ ห้องประชุม อบต.สวนจิก โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้แก่ การมอบเงินช่วยเหลือราษฎรของตำบลสวนจิกที่ประสบอัคคีภัย/การจัดทำคำของบประมาณเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ที่เกินศักยภาพ (โครงการเระหว่าง อปท.2 อปท.) เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ ,. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด (งบประมาณของ อบจ.รอ.)/การช่วยเหลือสมาชิกชมรม อปท.อ.ศรีสมเด็จ กรณีเสียชีวิต (เงินสงเคราะห์ศพละ 100 บาท)/การตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนระหว่าง อปท.ตามอำนาจหน้าที่ตามกำหนดกำหนด ประจำปีงบฯ 2566/การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่าง อปท.ด้านสาธารณภัย (อัคคีภัย/ภัยแล้ง)/การจัดกิจกรรม "วัน อปพร."อำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบฯ 2566 เป็นต้น : เลขานุการชมรม อปท.อ.ศรีสมเด็จ (ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ) ผู้ให้ข้อมูล
ผู้โพส : admin