เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารที่ดี ณ ที่อื่นๆ มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำแนวทางในการปฏิบัติงานเหล่านั้น นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน ได้แก่ การศึกษาดูงาน ดูการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน กลุ่มมะพร้าวแก้วแม่ดาวเรือง การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และวิธีส่งเสริมการขาย ศึกษากลุ่มทอผ้าหมู่บ้านไทดำ ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin