เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ต้องการไปจดทะเบียนพานิชย์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

1แบบ ทพ. (ดาวน์โหลดในเว็บไซต์หรือมาขอที่เทศบาลได้) 2. สำเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน) 3 กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้ เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้ การยินยอม หรือ (2) สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า 4 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 2 งานนิติการและการพาณิชย์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ค่ะ

(โดย:โอ๊ต เขียนเมื่อ:20 กุมภาพันธ์ 2567)

อยากสอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างบ้านค่ะ ทำอย่างไร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตท้องถิ่น มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างสำนักการช่าง หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด ภาพถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-508127 ต่อ 16 (กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จครับ)

(โดย:กุ๊กไก่ เขียนเมื่อ:25 เมษายน 2566)

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มีอะไรบ้างครับ ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพอะไรบ้างครับ และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนเป็นอย่างไรบ้างครับ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มีดังนี้ครับ 1.ไม้กวาดจากขวดพลาสติก หมู่ที่ 2 2. ผ้าทอมือ จากกลุ่มทอผ้า บ้านก่อ ม.3,ม.13 3. น้ำยาเอนกประสงค์ จากกลุ่มแม่บ้านศรีสมเด็จ ม.10 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว ปลูกใบยาสูบ เป็นส่วนใหญ่ครับ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปถือว่าพอเพียงครับ

(โดย:เอกราช มโนสม เขียนเมื่อ:15 มีนาคม 2566)

สามารถไปติดต่อจ่ายค่าน้ำปะปาได้ตอนไหนบ้างคับ

วันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ครับ ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง ชั้น1 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จครับ

(โดย:ไข่เจียว เขียนเมื่อ:29 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามหน่อยจ้า ตลาดนัดเทศบาลทุกวันพฤหัสจะเปิดให้บริการอีกวันไหนหรอคะ เห็นปิดไปหลายอาทิตย์แล้ว ขอบคุณค่ะ

ขณะนี้สถานการณ์โควิดในอำเภอศรีสมเด็จยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยจึงไม่สามารถเปิดตลาดนัดได้ตามปกติอย่างไรขอให้ติดตามประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ปกติจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป

(โดย:พี่จุ๋ม เขียนเมื่อ:14 กุมภาพันธ์ 2565)

5 รายการที่ดำเนินการแล้ว