ชื่อเรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ชื่อไฟล์ : IF0zJyLTue25906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้