ชื่อเรื่อง : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : GYAeG0ITue30928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้