ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)

ชื่อไฟล์ : Xyc4dEFTue31541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้