ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : gViFI4DTue31700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้