ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้
ชื่อไฟล์ : KJXftrhFri42144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4m3an7CFri42225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : C41HsuPFri42225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kw98rZOFri42225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3DyRJfWFri42225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้