ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง