ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจโควิดแบบแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen Test selt-test Kits) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง