ชื่อเรื่อง : ซื้อถ้วยรางวัลและชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง