ชื่อเรื่อง : จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง