messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นายศุภวัฒ แสนยะมูล
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
นายใหม มงคลสีลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
นายธนโชติ จำปาขันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
นายจำเริญ ประสงค์คุณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
นายสุรพล อรรคจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายเด่น ระถาวนิชย์
ประธานสภาเทศบาล
นายสนิท หงษ์อุดร
รองประธานสภาเทศบาล
นายทนงศักดิ์ ไพรวิจารณ์
เลขานุการสภาเทศบาล
นายภพกฤต สุทธิบากสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
นางบุญศรี วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นางจำเนียร จิตพรมมา
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายไพบูลย์ พรมมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายปานทอง สวัสดิ์ผล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายประสาท โภคาเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายธนเดช ประสงค์คุณ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นางสุพรรณ์ สดมพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายไพทูรย์ สืบชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาล
โทร : 0828494165
นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0878660337
นางไพรรินทร์ หาญสุริย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0857418989
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0821150933
นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0636294439
นายกฤษดา เมาะราษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางทัศนา เทียมโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบ็ญจมาศ ภาคมฤค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวรวี ชาติเจริญศิลป์สุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกฤตนัย ภูดรโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายเอกสิทธิ์ มะลัยสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายรวมพร ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายอัษฎา ทุมมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวเกศรินทร์ จรอนันต์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสุรศักดิ์ รับรอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอก อรรถพล สืบชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวศิน สงวนพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมพร จันทราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวธนกร อรัญมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทิพย์สุดา สวัสดิ์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวปิยะดา โบราณมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธาลินี ศรีสมเด็จมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวณิชานันท์ มาสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเหมันต์ อาจชัยทร
จ้างเหมาบริการ
นายเด่นวิชัย อังคะคำมูล
จ้างเหมาบริการ
นางน้ำฝน มาตรา
จ้างเหมาบริการ
นายประจัก คงสมบัติ
จ้างเหมาบริการ
นายราชนิมิตร พลหงสา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนพรัช พันโภคา
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางไพรรินทร์ หาญสุริย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปภัชญา ศิริสม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายกิตติรัตน์ สวัสดิ์ผล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายบุญธรรม รัสนันท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวบุศรา แสนยะมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายคมสันต์ เหลาเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายนภัสกร บานวิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวรุ่งทิวา ภาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอริยา สังฆมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร พลลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายณัฐพล พันอะนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายนนทกร จิตรโคตร
จ้างเหมาบริการ
นายศักดิ์สถิต หาญคำแพง
จ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์ จันทกันยา
จ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายกฤษดา เมาะราษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
จ.ส.อ.อัศวิน สาไชยันต์
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน
นายคณินทร์ อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายยงยุทธ พรมโนภาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายชัยยงค์ จุรุฑา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนันทวิทย์ มูลสูตร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวินัย พันทะเสริม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายไตรรงค์ ศรีสุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนศักดิ์ วินิจบุตร
จ้างเหมาบริการ
นายชู จันทกันยา
จ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยฉัตร อัฒจักร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางดารณี พันธุ์สาง
ครู ค.ศ.2
นางจิรภิญญา สืบชาติ
ครู ค.ศ.2
นางทองพิณ มัทธิพันธุ์
ครู ค.ศ.2
นางสาวนุษรินทร์ ยานะสาร
ครู ค.ศ.2
นางสาวสายฝน ภาคมฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสนใจ กุนันท์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวชนัญชิดา ปินะพัง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอรุณรัตน์ เขตงูเหลือม
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางรัตนาพร ปัทมฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกนกพร ศรีพะนา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศุภการณ์ ซุยยะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางปิยาภรณ์ เหลาเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิชิต สวัสดิ์ผล
จ้างเหมาบริการ
นายจักรีพงษ์ สวัสดิ์ผล
จ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชีวารัตน์ ฑีฆาวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ