เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0628946528
นายใหม มงคลสีลา
รองนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 0992064026
นายศุภวัฒ แสนยะมูล
รองนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 0866361779
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0828494165
นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0878660337
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายเด่น ระถาวนิชย์
ประธานสภาเทศบาล
นายสนิท หงษ์อุดร
รองประธานสภาเทศบาล
นายภพกฤต สุทธิบากสกุล
เลขานุการสภาเทศบาล
นางบุญศรี วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นางจำเนียร จิตพรมมา
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายไพบูลย์ พรมมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายปานทอง สวัสดิ์ผล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายทนงศักดิ์ ไพรวิจารณ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายประสาท โภคาเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายธนเดช ประสงค์คุณ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นางสุพรรณ์ สดมพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายไพทูรย์ สืบชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาล
โทร : 0828494165
นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0878660337
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายวีระพงษ์ คำมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยฤทธิ์ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0648253200 08039386
นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 0956197827
นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0636294439
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางทัศนา เทียมโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบ็ญจมาศ ภาคมฤค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเจริญศิริ เอี่ยมสะอาด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางวรวี ชาติเจริญศิลป์สุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร พินิจ
นิติกรปฎิบัติการ
นายเอกสิทธิ์ มะลัยสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายรวมพร ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวเกศรินทร์ จรอนันต์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายอัษฎา ทุมมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวรักชนก สิงห์ไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุรศักดิ์ รับรอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
นายวศิน สงวนพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมพร จันทราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวทิพย์สุดา สวัสดิ์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมะไฟ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยะดา โบราณมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธาลินี ศรีสมเด็จมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายบุญเลี้ยง มุ่งดี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจารุภรณ์ จรอนันต์
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางวิไลวรรณ ประสมสิทธิโพธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางปภัชญา ศิริสม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายกิตติรัตน์ สวัสดิ์ผล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ สมรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวบุศรา แสนยะมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสยาม พรมุลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายคมสันต์ เหลาเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายนภัสกร บานวิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
account_box กองช่าง
นายชัยฤทธิ์ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษดา เมาะราษี
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นายคณินทร์ อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายยงยุทธ พรมโนภาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายชัยยงค์ จุรุฑา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนันทวิทย์ มูลสูตร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 099-475-6673
นายวินัย พันทะเสริม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนศักดิ์ วินิจบุตร
จ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยฉัตร อัฒจักร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรุณ ภารยาท
ครู ค.ศ.1
นางดารณี พันธุ์สาง
ครู ค.ศ.1
นางจิรภิญญา สืบชาติ
ครู ค.ศ.2
นางทองพิณ มัทธิพันธุ์
ครู ค.ศ.1
นางมธุรส ยุชิ
ครู ค.ศ.1
นางสาวสายฝน ภาคมฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธีราเชษฐ์ อาจนิยมธนิสกูล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายสนใจ กุนันท์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางรัตนาพร ปัทมฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกนกพร ศรีพะนา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอรุณรัตน์ เขตงูเหลือม
จ้างเหมาบริการ
นางปิยาภรณ์ เหลาเจริญ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชานันท์ มาสนา
จ้างเหมาบริการ
นายศักดิ์สถิต หาญคำแหง
จ้างเหมาบริการ
นายเด่นวิชัย อังคะคำมูล
จ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์ จันทกันยา
จ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชีวารัตน์ ฑีฆาวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวธนกร อรัญมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติราชการช่วยงานตรวจสอบภายใน