messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
ใบขอใช้สนามกีฬา เทศบาลตำบลศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview369
ใบแจ้งไฟฟ้าชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview315

picture_as_pdf กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
folder คู่มือประชาชน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
การขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ ในที่หรือทางสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder ร้องเรียนร้องทุกข์