เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ใบแจ้งไฟฟ้าชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

picture_as_pdf กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

folder ร้องเรียนร้องทุกข์
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
photo การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
photo ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73