เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางทัศนา เทียมโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบ็ญจมาศ ภาคมฤค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเจริญศิริ เอี่ยมสะอาด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางวรวี ชาติเจริญศิลป์สุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร พินิจ
นิติกรปฎิบัติการ
นายเอกสิทธิ์ มะลัยสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายรวมพร ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวเกศรินทร์ จรอนันต์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายอัษฎา ทุมมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวรักชนก สิงห์ไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุรศักดิ์ รับรอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
นายวศิน สงวนพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมพร จันทราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวทิพย์สุดา สวัสดิ์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมะไฟ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยะดา โบราณมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธาลินี ศรีสมเด็จมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายบุญเลี้ยง มุ่งดี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจารุภรณ์ จรอนันต์
จ้างเหมาบริการ