messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางทัศนา เทียมโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบ็ญจมาศ ภาคมฤค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวรวี ชาติเจริญศิลป์สุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกฤตนัย ภูดรโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายเอกสิทธิ์ มะลัยสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายรวมพร ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายอัษฎา ทุมมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวเกศรินทร์ จรอนันต์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสุรศักดิ์ รับรอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอก อรรถพล สืบชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวศิน สงวนพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมพร จันทราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวธนกร อรัญมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทิพย์สุดา สวัสดิ์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวปิยะดา โบราณมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธาลินี ศรีสมเด็จมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวณิชานันท์ มาสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเหมันต์ อาจชัยทร
จ้างเหมาบริการ
นายเด่นวิชัย อังคะคำมูล
จ้างเหมาบริการ
นางน้ำฝน มาตรา
จ้างเหมาบริการ
นายประจัก คงสมบัติ
จ้างเหมาบริการ
นายราชนิมิตร พลหงสา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนพรัช พันโภคา
จ้างเหมาบริการ