เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาล
โทร : 0828494165
นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0878660337
นางไพรรินทร์ หาญสุริย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยฤทธิ์ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0648253200 08039386
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0821150933
นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 0956197827
นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0636294439