เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นางไพรรินทร์ หาญสุริย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิไลวรรณ ประสมสิทธิโพธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางปภัชญา ศิริสม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายกิตติรัตน์ สวัสดิ์ผล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวบุศรา แสนยะมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสยาม พรมุลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายคมสันต์ เหลาเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายนภัสกร บานวิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวรุ่งทิวา ภาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอริยา สังฆมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร พลลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายนนทกร จิตรโคตร
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล พันอนุ
จ้างเหมาบริการ