messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2567[24 เมษายน 2567]
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ [24 เมษายน 2567]
รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง[19 เมษายน 2567]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ[4 เมษายน 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[26 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[25 มีนาคม 2567]
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดเก็บภาษีตามแผนประจำปี พ.ศ.2567 ในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด[14 มีนาคม 2567]
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567[12 มีนาคม 2567]
การประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานกับผู้บริหารเพื่อให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ[1 มีนาคม 2567]
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด[22 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 135 รายการ)