เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 [24 ตุลาคม 2566]
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดร้อยเอ็ด [10 ตุลาคม 2566]
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและมอบแพมเพิส อาหารเสริมนม และแผ่นรองซับให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 3 ,13 บ้านก่อ บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 และบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5 [9 ตุลาคม 2566]
ดำเนินการนำส่งน้ำอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5 [9 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [6 ตุลาคม 2566]
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง [5 ตุลาคม 2566]
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบบริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปาบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด [4 ตุลาคม 2566]
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดนัดข้างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ [3 ตุลาคม 2566]
ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะพื้นถนนสายบ้านบุมะเขือ หมู่ที่ 12 - หนองแสบง หมู่ที่ 9 [3 ตุลาคม 2566]
งพื้นที่สำรวจตรวจสอบ/ชี้แจงระบบการใช้น้ำปะปาในหมู่บ้าน บ้านโคกข่าหมู่ที่ 5 และทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายชำรุด [3 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 122 รายการ)