messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยฉัตร อัฒจักร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางดารณี พันธุ์สาง
ครู ค.ศ.2
นางจิรภิญญา สืบชาติ
ครู ค.ศ.2
นางทองพิณ มัทธิพันธุ์
ครู ค.ศ.2
นางสาวนุษรินทร์ ยานะสาร
ครู ค.ศ.2
นางสาวสายฝน ภาคมฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสนใจ กุนันท์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวชนัญชิดา ปินะพัง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอรุณรัตน์ เขตงูเหลือม
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางรัตนาพร ปัทมฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกนกพร ศรีพะนา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางปิยาภรณ์ เหลาเจริญ
จ้างเหมาบริการ
นายพิชิต สวัสดิ์ผล
จ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์ จันทกันยา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนพรัช พันโภคา
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐนนท์ กี่สง่า
จ้างเหมาบริการ