เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายเด่น ระถาวนิชย์
ประธานสภาเทศบาล
นายสนิท หงษ์อุดร
รองประธานสภาเทศบาล
นายภพกฤต สุทธิบากสกุล
เลขานุการสภาเทศบาล
นางบุญศรี วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นางจำเนียร จิตพรมมา
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายไพบูลย์ พรมมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายปานทอง สวัสดิ์ผล
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
นายทนงศักดิ์ ไพรวิจารณ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายประสาท โภคาเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายธนเดช ประสงค์คุณ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นางสุพรรณ์ สดมพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
นายไพทูรย์ สืบชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)